Loading...

Eigen risico verklaring / waiver voor Parachutisten

Eigen risico verklaring Parachutisten

De ondergetekende verklaart onvoorwaardelijk en onherroepelijk door ondertekening van dit document:

dat ondergetekende in het bezit is van:

 • een geldige medische verklaring parachutespringen;
 • een geldige w.a.-verzekering parachutespringen;
 • een geldige ziektekostenverzekering;

De ondergetekende verklaart onvoorwaardelijk en onherroepelijk door ondertekening van dit document:

 • zich bewust te zijn van het feit dat het beoefenen van of deelname aan het sportparachutespringen bepaald niet ongevaarlijk is en risico's met zich meebrengt;
   
 • zich bewust te zijn van het feit dat het Skydive Ameland B.V. en de aan haar gelieerde bedrijven c.a. en alle met haar samenwerkende instanties en/of personen geen enkele aansprakelijkheid voor schades, zowel materiële als immateriële, aanvaarden ten gevolge van ongevallen die ondergetekende mochten overkomen bij of ten gevolge van de voorbereidingen voor of tijdens dan wel bij de uitoefening van het sportparachutespringen;
   
 • hierbij uitdrukkelijk afstand te doen voor zowel zichzelf als voor zijn/haar erfgenamen of rechtsverkrijgenden van elke eis tot schadevergoeding, hoe ook genaamd, tegen het Skydive Ameland B.V. en/of haar directie en/of personeelsleden en/of vertegenwoordigers, direct of indirect voortvloeiend en/of verbandhoudende met het parachutespringen en/of het enkele verblijf om welke reden dan ook op het terrein, in hangars en andere gebouwen van het Skydive Ameland B.V. c.q. aan deze vennootschappen gelieerde bedrijven, waarvan het Skydive Ameland B.V. zich op dat moment bedient, wegens schade of letsel van welke aard ook, ongeacht of deze schade werd veroorzaakt tijdens de opleiding door de daarbij behorende materialen;
   
 • hierbij het Skydive Ameland B.V., alsmede de aan deze vennootschap gelieerde bedrijven,haar directie, vertegenwoordigers, personeel en leden van het instructieteam etc. te vrijwaren voor alle eventuele aanspraken, hoe ook genaamd, tot vergoeding van directe en/of indirecte schade (inclusief materiële en immateriële) van ondergetekende's erfgenamen of rechtsverkrijgenden ter zake van een aan ondergetekende over komen ongeval, opgelopen letsel, arbeidsongeschiktheid, invaliditeit etc.;
   
 • zowel lichamelijk als geestelijk in staat te zijn een parachutesprong c.q. tandemsprong uit te voeren en daarvan alle consequenties te overzien en hij/zij verklaart zijdens het Skydive Ameland B.V. c.a. op mogelijke consequenties te zijn gewezen en deze volledig te hebben begrepen en aanvaard;
   
 • kennis te hebben genomen van de geldende in het Paracentrum aanwezige instructies, voorschriften e.d. en deze volledig te begrijpen en te aanvaarden.

Juni 21, 2024

Selecteer wie de parachutesprongen zal gaan maken
VolwasseneMinderjarige
Verdergaan
Eerste Parachutist Naam

Voornaam*

Achternaam*

Telefoonnummer*
Eerste Parachutist Geboortedatum*
Eerste Parachutist gewicht

Aantal kilogram *
Eerste Parachutist Handtekening*
Parachutist Adres
Adres regel 1:*
Straat adres, postbus, bedrijfsnaam
Adres regel 2:
Apartement, suite, unit, gebouw, verdieping, etc.
Land:*
Plaats:*
Provincie:*
Postcode:*
Ouder of wettelijke vertegenwoordiger Email adres

Email*

Bevestig email*
Ontvang informatie en updates per e-mail. We gaan zorgvuldig met je e-mail adres om.
Nood contact persoon

Voornaam*

Achternaam*

Telefoon nummer van nood contact persoon*
Ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) van enig deelnemende minderjarige moeten tekenen voor alle deelnemende minderjarigen (jongeren onder de leeftijd van 18 jaar) en bevestigen middels ondertekening dat zij er mee instemmen zij zelf, alsook de minderjarige, onderworpen zijn aan alle bepalingen in dit document, zoals hier beschreven.


Middels ondertekening verklaart de ouder of wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige akkoord te gaan dat ze onderworpen zijn aan alle bepalingen in dit document, zoals hier beschreven.
Ouder of wettelijke vertegenwoordiger Naam

Voornaam*

Achternaam*

Relatie*

Telefoonnummer*
Ouder of wettelijke vertegenwoordiger Geboortedatum*
Ouder of wettelijke vertegenwoordiger gewicht

Aantal kilogram *
Ouder of wettelijke vertegenwoordiger Handtekening*
Electronische handtekening goedkeuring*
Door hier een vinkje te plaatsen ga je akkoord met het gebruik van je electronische handtekening in plaats van een handtekening op papier. Je hebt het recht om een papieren variant te verzoeken. Door hier een vinkje te plaatsen neem je afstand van dit recht. Na je goedkeuring mag je ons schriftelijk verzoeken om een op papier gedrukte kopie van dit electronisch document. Deze zal je kosteloos worden verstrekt en je zult geen speciale hardware of software nodig hebben om deze in te kunnen zien. Je toestemming om bij ons middels electronische ondertekening verklaringen te ondertekenen zal geldig blijven totdat je ons schriftelijk op de hoogte steld dat je dit niet meer wilt. Er is geen boete verbonden aan het intrekken van deze toestemming. Zorg er altijd voor dat we je geldige email adres hebben om je op de hoogte te kunnen stellen van eventuele wijzigingen.


Er zijn een of meerdere problemen. Scroll aub naar boven.
Powered by  Smartwaiver - TRY IT FREE!